*ประกาศ การรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔*

สมัครออนไลน์ เว็บไชต์โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก www.npwr.ac.th
ระดับชั้นละ ๓ ห้องเรียน ๑๒๐ คน
สอบคัดห้อง เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ประกาศผล วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔
การแต่งกายด้วยชุดนักเรียน(โรงเรียนเดิมก็ได้) และต้องมีผู้ปกครองมามอบตัว หากไม่มารายงานตัวและมอบตัวตามวันเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์


แบบรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564
ชั้นม.1
https://forms.gle/ktn12N6v4WXFZD9B8
ชั้นม.4
https://forms.gle/DWjvEqPQeEYuFoHu6
ย้ายเข้าใหม่
https://forms.gle/Vx1ojm92pw1kKC2W9
ดูสถิติ การรับสมัคร พร้อมตรวจสอบรายชื่อ

รับสมัครนักเรียน

โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก >>